Đăng ký trang Web hoặc Blog của bạn với dịch vụ tìm kiếm Google, Yahoo!

Để nâng cao khả năng tìm kiếm của trang, bạn nên đăng ký trang Web hoặc Blog của mình  với các dịch vụ tìm kiếm.
Với Google, bạn vào địa chỉ "http://www.google.com.vn/addurl/?continue=/addurl" và nhập địa chỉ đầy đủ trang Web hoặc Blog của mình vào.

Với Yahoo, bạn vào địa chỉ "http://search.yahoo.com/info/submit.html", chọn mục "Submit Your Site for Free", Chọn "Submit a Website or Webpage",  nhập địa chỉ trang Web hoặc Blog của mình và nút "Sumit URL"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm trên trang:

Lịch Âm Dương (Ấn trực tiếp vào ngày bạn muốn xem)